Health

HDAC3 Deficiency Promotes Liver Cancer through a Defect in H3K9ac/H3K9me3 Transition

Hongjie Ji, Yongjie Zhou, Xiang Zhuang, Yongjie Zhu, Zhenru Wu, Yannrong Lu, Shengfu Li, Yong Zeng, Qing R. Lu, Yanying Huo, Yujun Shi and Hong Bu


Source link
Tags
Back to top button
close
Thanks !

Thanks for sharing this, you are awesome !

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!